top of page

Privacy verklaring

Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Den Helder aan de Joubertstraat 77 (1782SE), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84425865 en draagt de naam Praktijk Daan. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via contact@praktijkdaan.nl en telefonisch via 0631912533.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22-11-2021.

Informatie over de verwerkingen

Verantwoordelijke verwerkt de volgende persoonsgegevens: E-mailadressen, persoonsgegevens, telefoonnummer. Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens met als doel Aanmelding of opvragen van informatie voor consulten. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 5 jaar opgeslagen. Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:

Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken);

Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;

Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Verantwoordelijke rusten;

Het verwerken is noodzakelijk i.v.m. het algemeen belang.

Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat Er geen gebruik gemaakt kan worden van de aangeboden diensten.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Uw privacy rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wisseling van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar contact@praktijkdaan.nl of telefonisch via 0631912533.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan contact@praktijkdaan.nl .

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk Daan

 

Artikel 1 Definities

1. Praktijk Daan is een Praktijk voor verlies en rouwverwerking die zich ten doel stelt Begeleiding bij verlies en rouwverwerking voor volwassenen.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Opdrachtgever" verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikmaakt van de Diensten van Praktijk Daan en Praktijk Daan de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Overeenkomst" verstaan: de rechtsbetrekking tussen Praktijk Daan en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Diensten" verstaan: alle door Praktijk Daan en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende Begeleiding bij verlies en rouwverwerking voor volwassenen, alsmede alle andere door Praktijk Daan ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Website" verstaan: de website www.praktijkdaan.nl .

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Praktijk Daan gesloten Overeenkomsten.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Praktijk Daan overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

 

Artikel 3 De Overeenkomst

1. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Praktijk Daan zijn vrijblijvend.

2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Praktijk Daan via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Praktijk Daan zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De

Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.

3. Als Praktijk Daan een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Praktijk Daan kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Praktijk Daan dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Praktijk Daan deze schriftelijk bevestigt.

5. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Praktijk Daan.

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Praktijk Daan zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

2. Praktijk Daan heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Bij het inschakelen van derden zal Praktijk Daan de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Praktijk Daan worden doorbelast aan Opdrachtgever.

4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Praktijk Daan aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Praktijk Daan worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Praktijk Daan zijn verstrekt, heeft Praktijk Daan het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Praktijk Daan zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Praktijk Daan hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Praktijk Daan dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

Artikel 5 Ontwerpfase

1. Praktijk Daan ontwerpt binnen 7 dagen een eerste concept.

2. Opdrachtgever dient het concept binnen 7 dagen goed te keuren.

3. Indien Opdrachtgever het eerste concept afkeurt, spreken Praktijk Daan en Opdrachtgever onderling af wanneer Praktijk Daan een nieuw concept ontwikkeld. Het afkeuren van het concept is geen geldige reden om de Overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 6 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens over te gaan tot openbaarmaking of verveelvoudiging dienen beide partijen elkaar in de mogelijkheid te stellen de laatste versie van het geleverde product te controleren en goed te keuren.

 

Artikel 7 Meerdere opdrachtnemers

1. Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere partijen, waaronder Praktijk Daan, wenst te verstrekken, dan dient Opdrachtgever alle partijen hiervan op de hoogte te stellen.

2. Op verzoek van Praktijk Daan dient Opdrachtgever mede te delen aan welke partijen eenzelfde opdracht is verstrekt.

3. Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere partij verstrekt heeft en, om welke reden dan ook, de opdracht opnieuw wenst te laten uitvoeren, dient Opdrachtgever mede te delen aan welke partij de opdracht verstrekt was en waarom Opdrachtgever de opdracht opnieuw verstrekt.

 

Artikel 8 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Praktijk Daan en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2. Indien tussentijds blijkt dat de kosten voor de uitvoering van de Overeenkomst aanzienlijk (te weten meer dan 10%) hoger worden dan in de offerte is neergelegd, stopt Praktijk Daan met de ontwikkelingen totdat hij goedkeuring heeft ontvangen van Opdrachtgever om verder te gaan. Indien Opdrachtgever niet verder wenst te gaan en de overeenkomst wenst te ontbinden, dient Opdrachtgever de tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden.

3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd overeenkomstig lid 1 van dit artikel, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Praktijk Daan op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Praktijk Daan en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 

Artikel 9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Praktijk Daan is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Praktijk Daan goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Praktijk Daan Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

2. Voorts is Praktijk Daan bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Praktijk Daan niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen Praktijk Daan en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen. Pas wanneer duidelijk wordt dat Praktijk Daan niet aan de wensen van Opdrachtgever kan voldoen, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

4. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is Praktijk Daan gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 10 Annulering

1. Annulering van de Overeenkomst is mogelijk tot 2 dagen na ondertekening van de offerte.

 

Artikel 11 Kosten, honorering en betaling

1. Praktijk Daan vraagt een uurtarief van 65 euro voor individuele therapie en 70 euro voor overige instanties.

2. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3. Praktijk Daan heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.

5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Praktijk Daan mede te delen.

6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7. Indien Praktijk Daan besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 6 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 12 Intellectuele eigendom

1. Praktijk Daan behoudt zich de rechten van intellectueel eigendom voor, tenzij in de Overeenkomst anders afgesproken.

2. Praktijk Daan verleent Opdrachtgever een exclusieve licentie voor het gebruik van het geleverde product. Deze licentie is schriftelijk opgenomen in de Overeenkomst.

3. Indien Opdrachtgever een ruimer gebruik wenst dan is overeengekomen, dan dient dit altijd opnieuw schriftelijk te worden vastgelegd. Het staat Praktijk Daan vrij hier een extra bijdrage voor te vragen.

4. Het is niet mogelijk voor Opdrachtgever om zonder voorafgaande toestemming van Praktijk Daan wijzigingen toe te brengen in het concept dan wel eindproduct. Praktijk Daan kan deze toestemming niet weigeren te geven indien dit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

 

Artikel 13 Naamsgerechtigheid

Praktijk Daan is te allen tijde gerechtigd om het product te signeren, op welke wijze dan ook. Het is mogelijk om in de Overeenkomst een bepaalde manier van signeren op te nemen waar Praktijk Daan zich aan dient te houden. Zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan om zonder verwijzing naar Praktijk Daan het product openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Praktijk Daan kan nooit aansprakelijk worden gesteld aangaande ontevredenheid over het eindproduct. Praktijk Daan heeft slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

2. Praktijk Daan kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten in het ontwerp indien Opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven overeenkomstig artikel 5 lid 2 en 3 van deze Algemene voorwaarden.

3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

4. Praktijk Daan is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

5. Praktijk Daan is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving.

6. Praktijk Daan is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.

7. Indien Praktijk Daan aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Praktijk Daan met betrekking tot haar Diensten.

8. De aansprakelijkheid van Praktijk Daan is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Praktijk Daan niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.

9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Praktijk Daan.

10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 15 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Praktijk Daan waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Praktijk Daan zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Praktijk Daan of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Praktijk Daan overgaan tot terugbetaling van

eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Praktijk Daan heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Praktijk Daan kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 17 Identiteit van Praktijk Daan

1. Praktijk Daan is bij de KvK geregistreerd onder nummer 84425865 en draagt btw-identificatienummer Vrij gesteld van BTW. Praktijk Daan is gevestigd aan de Joubertstraat 77 (1782SE) te Den Helder.

2. Praktijk Daan is per e-mail te bereiken via contact@praktijkdaan.nlof middels de website www.praktijkdaan.nl en telefonisch op 0631912533.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen Praktijk Daan en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen Praktijk Daan en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rechtbank Alkmaar.

Disclaimer

Disclaimer

Eenmanszaak Praktijk Daan, met KvK-nummer 84425865, hierna "Praktijk Daan" wil u hartelijk welkom heten op www.praktijkdaan.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Praktijk Daan kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Praktijk Daan nauwkeurig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Praktijk Daan zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Praktijk Daan is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Praktijk Daan verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Praktijk Daan tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Praktijk Daan dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar contact@praktijkdaan.nl .

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele-eigendomsrechten van Praktijk Daan of die van licentiegevers. Praktijk Daan behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via contact@praktijkdaan.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Praktijk Daan per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Praktijk Daan weten via contact@praktijkdaan.nl . Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Praktijk Daan verplicht is tot enige schadevergoeding.

Praktijk Daan behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

bottom of page